مجمع عمومی شرکت سهامی ، از تجمع مالکان سهام تاسیس می شود. مجمع عمومی به بحث و گرفتن تصمیم در موضوعات کلی شرکت اقدام می کنند و براساس گونه ، ارزش و ملزم بودن تصمیمی که قرار است گرفته شود مستعد تشکیل است.

تشکیل مجمع عمومی
نکاتی در خصوص تشریفات تشکیل مجمع عمومی

    در تمام موارد، اعلام فرخوان به سهامداران میبایست توسط نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مرتبط به شرکت در آن انتشار میشود ،اجرا میشود . هر کدام از مجامع عمومی سالیانه برای سال اخیر این روزنامه را مشخص می کنند. ( ماده ۹۷ ل. ا. ق. ت )
    درحالی که در زمانی که تمام سهامداران در مجمع حضور داشته باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت اختیاری است. ( تبصره ماده ۹۷ ل. ا. ق. ت )
    در آگهی فراخوان مالکان سهام میبایست این موارد ذکر گردد :

    دستور جلسه ،
    زمان جلسه با قید ساعت
    محل تشکیل مجمع با قید نشانی کامل ( ماده ۱۰۰ ل. ا. ق. ت )

    اگر قرار باشد در یک روز دو تصمیم گرفته شود که یکی از آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی و دیگری در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است، میبایست در آگهی دعوت از مجمع عمومی هر دو مجمع را به شکل تفکیک با مشخص کردن موضوع آن ها به طور متمایز و ساعت تشکیل جداگانه مندرج شود. شایان ذکر است که در این حالت در ساعت مرتبط به مجمع عمومی عادی اکثریت تشکیل مجمع و تصمیم مطابق اصول وقوانین مجمع عمومی عادی است و در ساعت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده هم اکثریت لازم تشکیل مجمع و تصمیم مطابق اصول مجمع عمومی فوق العاده است.
    با ذقت به اینکه در آگهی دعوت میبایست دستور جلسه ذکر شود ، از مسیر اولی میبایست نوع مجمع، از قیبل تاسیس کننده ، فوق العاده، عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده ذکر شود. مسلماً در زمان سکوت ، به علت آنکه اکثر جلسات مجامع عمومی، مجمع عمومی سالیانه است ، این گونه در نظر میگیریم که جلسه تشکیل شده جلسه مجمع عمومی سالیانه است. به طور مثال اگر جلسه نام برده، مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به طور فو.ق العاده باشد و مراحل در آگهی ذکر نشده باشد ، تصمیمات مجمع ابطال می باشد.
    در ما بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی و زمان تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. ( ماده ۹۸ ل. ا. ق. ت )
    پیش از تشکیل مجمع عمومی، هر سهامدار ، اگر تمایل به حضور در مجمع عمومی داشته باشد، میبایست با تسلیم ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم منتسب به خود شرکت مراجعه و برگه ورود به جلسه را اخذ کند ،به غیر این صورت حق حضور در جلسه مجمع را نخواهد داشت. ( ماده ۹۹ ل. ا. ق. ت )
    در تمام مجامع عمومی وجود وکیل یا قائم مقام قانونی دارنده سهم ، مثل وراث و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی منوط به عرضه مدارک وکالت یا نمایندگی به منظور حضور خود مالک سهم است. ( ماده ۱۰۲ ل. ا. ق. ت )
     هر دارنده سهم می تواند از پانزده روز پیش از بسته شدن مجمع عمومی در مرکز شرکت به شکل حساب ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران . گزارش بازرسان کپی بگیرد. ( ماده ۱۳۹ ل. ا. ق. ت )
    در زمان تاسیس مجمع عمومی عادی بازرس یا بازرسان متعهدند گزارش جامعی مربوط به شرایط شرکت به مجمع عمومی عادی ارائه کنند . گزارش بازرسان میبایست لااقل ده روز پیش از تاسیس مجمع عمومی عادی برای مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. ( ماده ۱۵۰ ل. ق. ت ) اگر مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا به موجب گزارش اشخاصی که تعیین آنان به بازرسی قدغن بوده است، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تایید قرار دهد این تایید به هیچ عنوان اثر قانونی ندارد و از مرتبه اعتبار محروم خواهد بود. ( ماده ۱۵۲ ل. ا. ق. ت )
    از حضاری که در مجمع گردآوری شده هویت آنان و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از آنان ذکر و به امضاء آنان خواهد رسید. ( ماده ۹۹ ل. ا. ق. ت )
    مجامع عمومی به وسیله هیات رئیسه ای ترکیبی از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. اگر شکل دیگری در اساسنامه مشخص نشده باشد ریاست مجمع با همان رئیس هیات مدیره خواهد بود، فقط در زمانی که تعیین یا فسخ برخی از مدیران یا تمام آن ها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این مورد رئیس مجمع از میان سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی آن ها تعیین خواهد شد. ناظران از میان مالکان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه احتمال دارد صاحب سهم نباشد. ( ماده ۱۰۱ ل. ا. ق. ت )
    از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای به وسیله ی منشی تهیه می شود که به امضاء هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد، در مواردی نسخه ای دیگر از آن به مرجع ثبت شرکت ها فرستاده خواهد شد. ( ماده ۱۰۵ ل. ا. ق. ت )
    اگر در مجمع عمومی کلیه موضوعات درج شده در دستور مجمع تصمیم گیری نشود، هیات رئیسه مجمع با تایید مجمع می تواند فاصله که نباید بیشتر از دو هفته باشد را اعلام کنیم، تمدید جلسه نیاز به فراخوان و آگهی دوباره نیست . در جلسه بعدی مجمع با همان اکثریت مورد نیاز جلسه قبل قانونی خواهد داشت. به طور نمونه اگر جلسه قبل، جلسه اول مجمع عمومی عادی بوده است از آن جا که اکثریت، حضار حداقل بیش از نیم سهام اجباری است ، در جلسه بعد از تنفس هم میبایست این اکثریت رعایت گردد و اگر جلسه قبل، جلسه دوم مجمع عمومی عادی بوده است از آن جا که با وجود هر میزان از سهامداران مجمع تشکیل می گردد، در جلسه بعد از تنفس هم وجود هر تعداد از سهامداران کافی است. ( ماده ۱۰۴ ل.ا.ق. ت )

سوال : اداره جلسات مجامع عمومی به چه ترتیبی صورت می گیرد ؟

جواب : اداره این جلسات به وسیله هیات رئیسه ای از اجتماع اشخاص زیر انجام میشود:

    یک رئیس که همان رئیس هیات مدیره می باشد.
    دو ناظر که میبایست از میان سهامداران مشخص شود.
    یک منشی که می تواند از میان سهامداران یا از خارج سهامداران مشخص شود.

سوال : در چه شرایطی، نسخه ای از صورت جلسه مجمع میبایست برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها فرستاده شود ؟

جواب : اگر تصمیمات مجمع مشتمل یکی از موارد زیر باشد، لازم به ثبت دارد و بدین صورت میبایست نسخه ای از آن برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود. ( ماده ۱۰۶ ل. ا. ق. ت )

    انتخاب مدیران از قبیل اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل.
    تعیین نماینده حقیقی شخص حقوقی که عضو هیات مدیره است.
    تعیین بازرس یا بازرسان.
    تایید ترازنامه.
    اصلاح در سرمایه شرکت ( کاهش یا افزایش سرمایه )
    هر نوع اصلاح در اساسنامه
    انحلال شرکت و نحوه تصفیه

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص تشریفات تشکیل مجمع عمومی به شما عزیزان،می باشد.